Obchodní podmínky

 1. Internetové stránky www.sadac.cz
 2. Provozovatel stránek www.sadac.cz

S.A.D.A.C.s.r.o., IČO: 46359036 se sídlem Zelená 211, 293 06 Bradlec Česká Republika

 1. Odkazy na stránky třetích subjektů

Internetové stránky www.sadac.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu provozovatele stránek www.sadac.cz a nepodléhají těmto všeobecným podmínkám. Pokud navštívíte stránky třetích subjektů přes nabízené propojení, nenese provozovatel stránek www.sadac.cz žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích subjektů, jejich funkčnost a za jejich podmínky použití.

 1. Odpovědnost za informace

Provozovatel stránek www.sadac.cz na těchto internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůže ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uváděných informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k dalším technickým a obchodním rozhodnutím. Provozovatel stránek www.sadac.cz není zodpovědný za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek.

 1. Obchodní podmínky internetového obchodu www.sadac.cz
 2. Účel internetového obchodu

1.1. Účelem internetového obchodu www.sadac.cz je realizovat uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Smluvní strany

2.1. Smluvními stranami jsou prodávající – S.A.D.A.C.s.r.o., IČO: 46359036 se sídlem Zelená 211, 293 06 Bradlec Česká republika – osoba, která odešle objednávku prodávajícímu.

 1. Volba práva

3.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

3.2. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami a dále občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), obojí ve znění novel. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) nebo zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) mají přednost ustanovení občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), obojí ve znění novel.

3.3. Uvede-li kupující při své objednávce ve fakturačních údajích IČ a vystupuje tak jménem podnikatelského subjektu, nejedná se o spotřebitele a smluvní vztahy se tak řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění novel.

 1. Předmět jednotlivých kupních smluv

4.1. Předmětem jednotlivých kupních smluv budou díly pro motorsport, jakož i jiné výrobky prodávané v aktuálně platných cenících nebo v jejích mimořádných nabídkách (dále jen „zboží“).

4.2. Základní povinností prodávajícího z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 1. Charakteristika zboží

5.1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.

5.2. Vzhledem k nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

5.3. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá.

5.4. Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží.

 1. Termín dodání zboží

6.1. Pokud není dohodnut jiný termín dodání zboží, je prodávající povinen připravit zboží k expedici nejpozději do 30 dnů od objednání kupujícím a přijetí zálohy od kupujícího (je-li u konkrétního objednaného produktu vyžadována). Prodávající uvádí předpokládaný (nikoli závazný) termín odeslání zboží u každé konkrétní položky v internetovém obchodě. Je-li u objednaného produktu uvedena informace „skladem“, předpokládá se odeslání zboží kupujícímu následující pracovní den po dni, ve kterém byla objednávka uskutečněna. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.

6.2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

 1. Místo dodání zboží

7.1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí prodávající odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího.

7.2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.

7.3. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně prodávajícího, nebude odebráno nejpozději 14 dnů po termínu, kdy byla kupujícímu oznámena možnost převzetí zboží, nebo pokud kupující nepřevezme zboží od přepravce a ten jej vrátí prodávajícímu, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě má prodávající právo ponechat si celou výši zaplacené zálohy jako smluvní pokutu za nesplnění povinností kupujícího. V případě, že není pro danou kupní smlouvu záloha složena, je prodávající oprávněn kupujícímu vyfakturovat marné náklady na zrušenou objednávku (poštovné, balné, atd.) a kupující je povinen je ve lhůtě 3 dnů od vystavení faktury uhradit.

7.4. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. S ohledem na možnost posouzení zboží na místě se taková kupní smlouva nepovažuje za smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.

 1. Výhrada vlastnického práva

8.1. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení kupujícím.

 1. Kupní cena a cena za služby

9.1. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě www.sadac.cz je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nebude schopen objednané zboží za smluvenou cenu a ve slíbeném termínu dodat.

9.2. V případě, že kupující se s prodávajícím dohodnou na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny úpravy, má prodávající nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny úpravy, a prodávající na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.

9.3. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu prodávajícího, má prodávající nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má prodávající nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku smluvního přepravního partnera prodávajícího navýšenou o náklady na zabalení a expedici zboží a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

9.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti kupujícího je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má prodávající nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.

 1. Způsob placení kupní ceny

10.1. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání zboží. U vybraného zboží je 50% kupní ceny splatné při objednání zboží a 50% nejpozději při dodání zboží.

10.2. Kupní cenu je možno platit:

10.2.1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v jednotlivé kupní smlouvě nebo písemně sdělený kupujícímu (např. ve faktuře),

10.2.2. v hotovosti v provozovně prodávajícího,

10.2.3. prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch prodávajícího (dobírka).

10.3. V případě, že kupní cena není zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny ve faktuře stanoví prodávající s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

10.4. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího anebo jejím předáním do pokladny prodávajícího.

10.5. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení povinností kupujícího. Prodávající má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Vedle toho má prodávající právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.

 1. Odpovědnost za vady

11.1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.

11.2. Vzhledem k nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

11.3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu a před montáží na vůz. Kupující je povinen detailně zkontrolovat dodané zboží ihned při převzetí a v případě zjištění zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad (dodací list prodávajícího nebo přepravní list přepravce). Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. Nejpozději před montáží na vůz (motocykl) nebo prvním použitím zboží, které se používá jinak než montáží, je kupující povinen zkontrolovat technickou funkčnost dodaného zboží a jeho vhodnost pro montáž a použití na zamýšlený vůz (motocykl) a způsob použití a případně zjištěnou závadu nebo rozpor neprodleně reklamovat. Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava, atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

11.4. Kupující je oprávněn reklamovat pouze zboží v původním nezměněném stavu. Provedením jakékoli úpravy nebo zásahu do dodaného zboží, nebo jeho poškozením, ztrácí kupující nárok na záruku.

11.5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na plné uhrazení vzniklých nákladů (přepravné, balné, skladné a další administrativní a pracovní náklady) kupujícím.

11.6. Je-li se zbožím dodán specifický záruční list výrobce a poskytuje-li na takové zboží záruku přímo výrobce, řídí se pro dané zboží záruční podmínky ustanoveními uvedenými v takovém záručním listu a kupující musí takovou záruku uplatňovat přímo u výrobce.

 1. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

12.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a kupujícím je spotřebitel (nikoli podnikatelský subjekt), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, respektive vyjádřením požadavku na převzetí vrácené částky v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven prodávajícího.

12.2. Návrh na odstoupení od smlouvy musí být společně s vráceným zbožím doručen prodávajícímu nejpozději poslední den 14-denní lhůty.

12.3. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění musí dodavateli vrátit dodané zboží kompletní, nepoužité, v původním a nepoškozeném obalu a s veškerou dokumentací a příslušenstvím. Vrácené zboží musí být ve stavu odpovídajícím stavu před odesláním zboží prodávajícím kupujícímu a prodávající po jeho navrácení musí být schopen jej jako nové zboží prodat za plnou cenu jinému kupujícímu.

12.4. V případě uznání nároku spotřebitele na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, je prodávající povinen spotřebiteli vrátit vybraným způsobem celou kupní cenu, poníženou o náklady na balné a poštovné.

12.5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

12.5.1. Na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

12.5.2. Na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

12.5.3. Na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

12.5.4. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

12.5.5. Na dodávku novin, periodik a časopisů,

12.5.6. Spočívajících ve hře nebo loterii.

 1. Ochrana osobních údajů

13.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

13.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

13.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

13.4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018